Dossier en geheimhouding, privacywet AvG

Diagnose Huisarts/specialist

Een klacht of kwaal behandel ik alleen nadat de cliënt verklaard heeft, dat hij/zij voor het consult een bevoegd arts heeft bezocht en er een diagnose gesteld is. Behandeling op aanwijzingen van de behandelend arts mogen niet doorkruist worden. Ik stel geen medische diagnose. Paranormale therapie en klassieke homeopathie kunnen prima samengaan met een behandeling in het reguliere circuit.

Dossier en geheimhouding

Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.


Privacy beleid inzake dossierplicht vanuit de WGBO, WKKGZ en beroepscode. Vanaf 25 mei 2018 geld de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en
gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
 Uw naam, adres en woonplaats
 uw geboortedatum
 de datum van de behandeling
 een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 de kosten van het consult